วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อนำมาใช้ในงานกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2561
จ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าและเครื่องเสียงเพื่อดำเนินการตามโครงการปั่นจักรยาน Bike อุ่นไอรัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาซ่อมถังดักน้ำขยะรถยนต์บรรทุกขยะชนิดอัดท้ายหมายเลขทะเบียน 80-7452 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2561
ซื้อค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุสำหรับงานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2561
จ้างซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 427 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับงานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2561
จ้างทำปฏิทินแขวน ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2561
ซื้อเครื่องแต่งกายนักกีฬา เพื่อใช้ในโครงการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2561
จ้างเหมาถ่ายเอกสารและเข้ารูปเล่มเอกสารเข้าเสนอการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2561
ซื้อวัสดุโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง