วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ก.ค. 2561
ซื้อพานพุ่มเงิน-พุ่มทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติงานธุรการ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2561
ซื้อชุดของขวัญของรางวัลเพื่อใช้ในโครงการประเพณีวันเข้าพรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมหลังคาและห้องเช่าภายในอาคาร OTOP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2561
จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าหน้าอำเภอหลังเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2561
จ้างซ่อมเสียงตามสายในเขตเทศบาลตำบลป่าโมก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สำหรับงานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาลตำบลป่าโมก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2561
จ้างเหมารถตู้ตามโครงการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2561
ซื้อรองเท้าดับเพลิง เพื่อนำมาใช้ในกิจการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง