วันที่
ชื่อเรื่อง
25  เม.ย. 2561
ซื้อธงชาติ ขนาด 70 x 105 ซม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 39 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2561
ซื้อวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2561
จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะฯ 80-7452 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2561
ซื้ออุปกรณ์กีฬา ชุดกีฬาและถ้วยรางวัลตามโครงการจัดกิจกรรมกีฬานันทนาการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับตกแต่งขบวนงานวันสงกรานต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2561
จ้างจ้างเครื่องเสียง เพื่อใช้ในโครงการจัดกิจกรรมกีฬานันทนาการฯ (แข่งขันกีฬาฟุตบอล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง