วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ก.ค. 2564
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ เพื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2564
ซื้อโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2564
ซื้อควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2564
ครุภัณฑ์สำนักงาน
20  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการรณรงค์คัดแยกขยะก่อนทิ้ง
16  ก.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง