วันที่
ชื่อเรื่อง
11  พ.ค. 2564
ซื้อขออนุมัติซื้อตั๋วรับจำนำ,ใบเสร็จรับเงิน (ดอกเบี้ย) เพื่อใช้ในงานสถานธนานุบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ HP Q2612a ของงานธุรการ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2564
ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับงานกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2564
ซื้อเพื่อเป็นค่าวัสดุไไฟฟ้าและวิทยุ สำหรับงานกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับงานซ่อมแซมถนน ทางเท้า และงานโยธาทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2564
จ้างจัดสถานที่และประดับตกแต่งบริเวณงานรำลึกสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา โต๊ะ-เก้าอี้ นักเรียนระดับอนุบาล และนักเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนในสังกัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง