เทศบาลตำบลป่าโมก อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง : www.pamok.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่

สำนักงานเทศบาล

 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
สถานธนานุบาล
กองการศึกษา
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมสภา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง(สขร.)
งานจัดเก็บรายได้
ผลการปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
งบแสดงฐานะการเงิน
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ สป.สช ตำบล
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การบริหารงานบุคคล
ประมวลจริยธรรม
การควบคุมภายใน

ประวัติความเป็นมา
 
ประวัติความเป็นมา ในการจัดตั้ง เทศบาลตำบลป่าโมก จัดตั้งเมื่อวันที่ 15 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2483 ตามพระราชกฤษฎีกาการจัดตั้งเทศบาลตำบลป่าโมก ก่อนการจัดตั้งอยุ่ในเขตการปกครองของอำเภอป่าโมก ต่อมาตำบลป่าโมกได้กลายเป็นชุมชนที่เจริญมาก เพราะเป็นศูนย์การค้าขาย การคมนาคม ในฤดูน้ำหลากป่าโมกเป็นเมืองตลาดน้ำขนาดใหญ่ มีเรือ มีแพ และการค้าอย่างมากมายในคลองบางปลากด ซึ่งอยู่ในตลาดเทศบาลตำบลป่าโมก ในปัจจุบัน ดังนั้น ป่าโมกจึงเป็นศูนย์รวมแห่งความเจริญในทางน้ำและทางบกมาก จนกระทั่งได้มีการจัดตั้งเทศบาลตำบลป่าโมก ตามประกาศในราชกิจจนุเบกษา เล่ม 57 หน้า 50 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2483