เทศบาลตำบลป่าโมก อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง : www.pamok.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่

สำนักงานเทศบาล

 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
สถานธนานุบาล
กองการศึกษา
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมสภา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง(สขร.)
งานจัดเก็บรายได้
ผลการปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
งบแสดงฐานะการเงิน
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ สป.สช ตำบล
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การบริหารงานบุคคล
ประมวลจริยธรรม
การควบคุมภายใน

สาสน์จากนายกเทศมนตรี
 
นับตั้งแต่ ผม (นายสมศักดิ์ ชื่นนิยม) ได้รับเลือกเป็นนายกเทศมนตรีตำบลป่าโมก เมื่อ ปีพ.ศ. 2523 โดยมีคณะผู้บริหารทั้ง 5 คน ได้ทำงานร่วมกับพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลป่าโมกในการจัดให้มีการบริการสาธารณะ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน ซึ่งได้มีการดำเนินงาน 6 ด้าน ประกอบด้วย การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การจัดระเบียบชุมชนและรักษาความสงบเรียบร้อย การบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น และการส่งเสริมการลงทุน พาณิชกรรมและการท่องเที่ยว เทศบาลตำบลป่าโมก ได้มีการดำเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบาย 6 ด้าน ภายใต้หลักธรรมาภิบาล ซึ่งเป็นการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ดังนี้ 1. หลักนิติธรรม คือการมีกฎ ระเบียบที่เป็นธรรมและเป็นที่ยอมรับ มีการถือปฏิบัติอย่างเสมอภาค 2. หลักคุณธรรม คือการยึดถือและเชื่อมั่นในความถูกต้องดีงาม เช่น ความซื่อสัตย์สุจริต ความอดทน ขยันหมั่นเพียร ความมีระเบียบวินัย เป็นต้น 3. หลักความโปร่งใส คือ การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างตรงไปตรงมา มีระบบตรวจสอบและประเมินผล ซึ่งจะช่วยให้การทำงานปลอดจากการทุจริตคอรัปชั่น 4. หลักความมีส่วนร่วม ให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้ และร่วมเสนอความเห็นต่าง ๆ เช่น การร่วมจัดทำเวทีประชาคม การประชุมคณะกรรมการชุมชน เป็นต้น 5. หลักความรับผิดชอบ คือให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง อาทิ คณะผู้บริหาร พนักงาน เทศบาล พนักงานจ้าง ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ รับผิดชอบต่อความบกพร่องในงานที่รับผิดชอบและพร้อมจะปรับปรุงแก้ไข 6. หลักความคุ้มค่า โดยตระหนักว่าทรัพยากรมีจำกัด จำเป็นต้องใช้อย่างประหยัดและให้ความคุ้มค่า ทั้งนี้ เพื่อการอยู่ร่วมกันในบ้านเมือง และสังคมอย่างมีความสงบสุข สามารถประสานประโยชน์คลี่คลายปัญหาข้อขัดแย้งโดยสันติวิธี และพัฒนาสังคมให้มีความยั่งยืน ตลอดระยะเวลาที่ได้เข้ามาบริหารงานเทศบาลตำบลป่าโมก คณะผู้บริหารได้สัมผัสและรับรู้ปัญหาความต้องการของพี่น้องประชาชนที่มีอยู่จำนวนมาก แต่ด้วยข้อจำกัดของงบประมาณ เทศบาลตำบลป่าโมกจึงต้องจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ซึ่งในส่วนของการจัดทำโครงสร้างพื้นฐาน ได้มีการจัดทำทำทุกปี จนเห็นได้ชัดว่า ในปัจจุบันภายในเขตเทศบาลตำบลป่าโมก มีถนนและเขื่อนป้องกันน้ำท่วมที่ได้มาตรฐานมีจำนวนมากขึ้น ทำให้การสัญจรของประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม ด้วยเทศบาลตำบลป่าโมกจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่อไปควบคู่ไปกับการพัฒนาในด้านอื่น เพื่อให้เทศบาลตำบลป่าโมกมีการพัฒนาอย่างสมดุลและเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน