เทศบาลตำบลป่าโมก อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง : www.pamok.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่

สำนักงานเทศบาล

 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
สถานธนานุบาล
กองการศึกษา
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมสภา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง(สขร.)
งานจัดเก็บรายได้
ผลการปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
งบแสดงฐานะการเงิน
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ สป.สช ตำบล
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การบริหารงานบุคคล
ประมวลจริยธรรม
การควบคุมภายใน

สำนักงานปลัด
 
     
  นายธานินทร์ สินธุประสิทธิ์ 
 
  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
 
   
 
 นางเกณิกา เสือหัน
 นางสาวสุนันทา พุ่มพฤกษ์
 หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ    หัวหน้าฝ่ายแผนงานฯ

 
นางซุติกาญจน์ อาลีมินทร์ 
 นางจิรฐา โชติธนะภัทร นางวัชรี จารุตันติกร
เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ 6ว.
 เจ้าพนักงานธุรการ 6ว. เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว 5
 
 นางสุพินดา กองรัมย์ นายอุทัย แสสนธิ์
 นางสาวอัญชลีพร รักษพันธุ์
บุคลากร 6ว.
  นิติกร 5  นักพัฒนาชุมชน 6ว
     
 นางสมหมาย นัยพร  นายสมยศ สำอางกิจ  
เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร เจ้าหน้าที่ทะเบียน 5
 
     
   ลูกจ้างประจำ จำนวน10ราย  
   


 
นายเกรียงศักดิ์ สุ่มประเสริฐ
 นายสง่า ธรรมวงศ์ นายสมชาย อ่อนละม่อม
   
 
 
 นางนิชา ต้องประสงค์  นายสนิท เตือนใจ นางสาววันเพ็ญ แช่เตียว
   
     
 นายอำนวย มลคลหว้า  นายมนต์เรืองยศ นัยพร
นายธงชัย นาคะเสนีย์