เทศบาลตำบลป่าโมก อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง : www.pamok.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่

สำนักงานเทศบาล

 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
สถานธนานุบาล
กองการศึกษา
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมสภา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง(สขร.)
งานจัดเก็บรายได้
ผลการปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
งบแสดงฐานะการเงิน
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ สป.สช ตำบล
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การบริหารงานบุคคล
ประมวลจริยธรรม
การควบคุมภายใน

หัวหน้าส่วนราชการ
 
     
  นายสุพล เรืองฤทธิ์
 
  ปลัดเทศบาล  
     
 นายธานินทร์ สินธุประสิทธิ์
 นายวิสันต์ นิยมศิลป์ นางจีรนันท์ วุ่นวงศ์
 หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
 ผู้อำนวยการกองช่าง  ผู้อำนวยการกองคลัง
   
 นายธานินทร์ สินธุประสิทธิ์  น.ส.สุวรรณา วัชรอาภาไพบูลย์ นายพรชัย ปั้นมูล
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
รก.ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ผู้จัดการสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลป่าโมก
 

 

 นายอุปถัมภ์ เข็มทอง

หัวหน้างานป้องกันฯ