วันที่
ชื่อเรื่อง
27  พ.ค. 2565
จ้างจ้างบุคคลสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2565
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ซ่อมแซมถนน ทางเท้าสาธารณะ และงานโยธาทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2565
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาลตำบลป่าโมก
19  พ.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้ในการป้องกันและรักษาความสะอาดป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2565
จ้างเหมากั้นห้องปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง