วันที่
ชื่อเรื่อง
24  พ.ย. 2565
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2565
ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บจ-8321 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2565
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมกล้องโทรทัศน์วจรปิด CCTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2565
จ้างค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ รถบรรทุกขยะชนิดอัดท้าย 80-9714 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2565
จ้างดนตรี ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2565
จ้างตกแต่งดอกไม้ ผูกผ้าประดับเวทีและบริเวณ ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2565
จ้างติดตั้งเครื่องเสียง ติดตั้งเวที และไฟฟ้าประดับ ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง