เทศบาลตำบลป่าโมก อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง : www.pamok.go.th

 
 
 


โครงการอบรมผู้นำนักเรียนด้านสุขภาพ ประจำปี พ.ศ. 2566


วันที่ 23-24 สิงหาคม 2566 เทศบาลตำบลป่าโมก โดยนายสุรพร สรณารักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าโมก มอบหมายศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลป่าโมก ร่วมกับ โรงพยาบาลป่าโมก จัดทำโครงการอบรมผู้นำนักเรียนด้านสุขภาพ ประจำปี พ.ศ. 2566 ขึ้น โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ นักเรียนโรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดปาข์โมกฯ โรงเรียนเทศบาลวัดโบสถ์วรดิตถ์ โรงเรียนเทศบาลวัดแจ้ง โรงเรียนเทศบาลวัดแสนสุข และโรงเรียนวรดิตถ์วิทยาประสูทธ์ จำนวน 100 คน และมีวัตถุประสงค์ คือ

๑. เพื่อส่งเสริมให้เด็กในวัยเรียนได้รับการพัฒนาความรู้ในเรื่องอนามัย และสาธารณสุข ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ เพื่อเป็นประโยชน์แก่ครอบครัวและเป็นตัวอย่างในชุมชน

๒. เพื่อการเผยแพร่ความรู้ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพอนามัยแก่เพื่อนนักเรียนทั้งในโรงเรียนและชุมชนได้

๓. เพื่อช่วยเหลือครูและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการปฏิบัติงานอนามัยโรงเรียนได้อย่างต่อเนื่อง

ผลการดำเนินโครงการ สำเร็จลุล่วงเป็นไปตามวัตถุประสงค์ค่ะ

2024-05-14
2024-05-13
2024-05-09
2024-05-03
2024-04-29
2024-04-26
2024-04-25
2024-04-23
2024-04-22
2024-04-13