เทศบาลตำบลป่าโมก อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง : www.pamok.go.th

 
 
 


โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนการระงับอัคคีภัย วาตภัย อุทกภัยและภัยต่างๆ (กิจกรรมฝึกซ้อมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566


วันที่ 26 สิงหาคม 2566

เทศบาลตำบลป่าโมก โดยท่านนายกสุรพร สรณารักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าโมก มอบหมายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดทำโครงการฝึกอบรมซ้อมแผนการระงับอัคคีภัย วาตภัย อุทกภัยและภัยต่างๆ (กิจกรรมฝึกซ้อมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานตลอดเวลา ให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอัคคีภัยในรูปแบบต่างๆ และสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และเพื่อให้ประชาชนตระหนักและเข้าใจถึงภัยพิบัติ ตามคำขวัญที่ว่า "อัคคีภัยป้องกันได้ ต้องใส่ใจไม่ประมาท"

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล คณะกรรมการชุมชน และประชาชน จำนวน 120 คน โดยมีนายรักศักดิ์ เทียนไชย นายอำเภอป่าโมก เป็นประธานในพิธี

ผลการจัดโครงการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

2023-08-30
2023-08-26
2023-08-25
2023-08-24
2023-08-18
2023-08-10
2023-08-04
2023-08-02
2023-07-25
2023-07-24