เทศบาลตำบลป่าโมก อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง : www.pamok.go.th

 
 
 


โครงการฉลาดรัก รู้จักป้องกัน ประจำปี พ.ศ. 2566


วันที่ 25 สิงหาคม 2566

เทศบาลตำบลป่าโมก โดยท่านนายกสุรพร สรณารักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าโมก มอบหมายฝ่ายสวัสดิการสังคม จัดทำโครงการฉลาดรัก รู้จักป้องกัน ประจำปี พ.ศ. 2566 ขึ้น ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ วัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเพศสัมพันธ์ รู้จักวิธีป้องกันตนเอง เพื่อลดปัญหาการท้องก่อนวัยอันควร โดยมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรม จำนวน 200 คน จากโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ และโรงเรียนวรดิตถ์วิทยาประสูทน์

ผลการจัดโครงการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

2024-01-18
2024-01-13
2024-01-01
2024-01-01
2023-12-22
2023-11-28
2023-11-27
2023-10-27
2023-08-30
2023-08-26