เทศบาลตำบลป่าโมก อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง : www.pamok.go.th

 
 
 


โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนในเขตเทศบาลตำบลป่าโมก ประจำปี พ.ศ. 2566


วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น.

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนในเขตเทศบาลตำบลป่าโมก ประจำปี พ.ศ. 2566 ขึ้น

โดยนายสุรพร สรณารักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าโมก ได้มอบหมายให้ นางสุนันทา บุญประดับ รองนายกเทศมนตรีตำบลป่าโมก เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการดังกล่าว มีกลุ่มเป้าหมายคือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ประชาชน และครูในเขตเทศบาลตำบลป่าโมก จำนวน 100 คน โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง

และมีวัตถุประสงค์ คือ

1. เพื่อให้ความรู้เรื่องการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนแก่กลุ่มเป้าหมาย

2. เพื่อรณรงค์การบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมไอโอดีน

3. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสามารถนำความรู้ที่ได้ไปดูแลครอบครัว ประชาชนในชุมชน และเด็กนักเรียนในโรงเรียน ไม่ให้เป็นโรคขาดสารไอโอดีน

ผลการดำเนินโครงการ สำเร็จลุล่วงเป็นไปตามวัตถุประสงค์ค่ะ

2024-05-14
2024-05-13
2024-05-09
2024-05-03
2024-04-29
2024-04-26
2024-04-25
2024-04-23
2024-04-22
2024-04-13