เทศบาลตำบลป่าโมก อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง : www.pamok.go.th

 
 
 


โครงการจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี พ.ศ. 2566


วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น.

เทศบาลตำบลป่าโมก โดยนายสุรพร สรณารักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าโมก มอบหมายกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดทำโครงการจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี พ.ศ. 2566 ขึ้น มีกลุ่มเป้าหมายคือ อสม. ประชาชน เจ้าหน้าที่ และ

ครู นักเรียน ของโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลป่าโมก โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสถานีตำรวจภูธรป่าโมก

และมีวัตถุประสงค์ คือ

๑. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย ได้รับรู้ รับทราบถึงปัญหา และตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด

๒. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการอบรม สามารถนำความรู้ที่ได้ไปขยายผลในโรงเรียน และชุมชน เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด

๓. เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียนและชุมชน

ผลการดำเนินโครงการ สำเร็จลุล่วงเป็นไปตามวัตถุประสงค์ค่ะ

2023-08-30
2023-08-26
2023-08-25
2023-08-24
2023-08-18
2023-08-10
2023-08-04
2023-08-02
2023-07-25
2023-07-24