เทศบาลตำบลป่าโมก อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง : www.pamok.go.th

 
 
คณะผู้บริหาร

 
นายสุรพร   สรณารักษ์
นายกเทศมนตรี
โทร. 081-8433367


นางสุนันทา    บุญประดับ นายวิชิต    ไวทยานุวัติ
รองนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี
โทร. 081-8491894
โทร. 081-2570456


นายวันเฉลิม  ขันพิทักษ์
นายปรีชา โปรตระนันท์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี
โทร. 095-5952826 โทร. 061-7890996