เทศบาลตำบลป่าโมก อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง : www.pamok.go.th

 
 
สภาเทศบาล

 
นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์
ประธานสภาเทศบาล
โทร.081-8524103นางสาววราภรณ์ บุญประดับ
นางอมรรัตน์     เนื้อจำรูญรัตน์   
รองประธานสภาเทศบาล
เลขาสภาเทศบาล
โทร.083-2441358
โทร. 062-9159469นายธนิต  เหลืองเพชราภรณ์ นางสมคิด  คล้ายสิทธิ์ นางสาวอารมณ์  อัตถานัย
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล
โทร. 090-9606929
โทร. 089 - 8951817
โทร. 081-6407642นายพรรษพร   สุดใจ นายฉลวย  กระจ่างจิตร์ นายศรีวิชัย   สุขสะอาด
สมาชิกสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล
โทร. 065 - 9383898
โทร. 081-9481924
โทร. 080-5774419นายบำรุง แย้มนิยม พันตำรวจโท รณกร  วงศ์ภู่มณี นายภิญโญ   เฉลิมกลิ่น
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล
โทรร. 086-1322667
โทร. 081-9339963
โทร. 097-1426868