เทศบาลตำบลป่าโมก อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง : www.pamok.go.th

 
 
สำนักปลัด

     
  นางสาวลภัรดา  จงแพทย์ 
 
  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
 
 
 
 นางเกณิกา เสือหัน
นางสาวอัญชลีพร รักษพันธุ์ -ว่าง-
 หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ  หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม  หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
 
 
นางซุติกาญจน์ อาลีมินทร์ 
 นางจิรฐา โชติธนะภัทร นางวัชรี จารุตันติกร
เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ชำนาญงาน
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวชำนาญงาน
   
 นางสุพินดา กองรัมย์
นายอุทัย แสสนธิ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ   นิติกรชำนาญการ
 
 
 
นางสมหมาย  นัยพร

นายสมยศ  สำอางค์กิจ
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ

เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน
     
   ลูกจ้างประจำ จำนวน10ราย  
   นายเกรียงศักดิ์ สุ่มประเสริฐ
 นายสง่า ธรรมวงศ์  นางนิชา ต้องประสงค์
   
     
นายอำนวย มลคลหว้า นายมนต์เรืองยศ นัยพร นางสาววันเพ็ญ แช่เตียว
   
   
 
นายธงชัย นาคะเสนีย์