เทศบาลตำบลป่าโมก อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง : www.pamok.go.th

 
 
กองคลัง

   
 
   นางจีรนันท์ วุ่นวงศ์  
  ผู้อำนวยการกองคลัง  
   
 
  นางวันเฉลิม  จันเทพ  
  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง  
 
 
 
นางจิราพร โคกพัฒน์
น.ส.ดวงประภา บุญสาธร
นางนัฐชานันท์ แช่มชัยกุลวัฒ์ 
 เจ้าหน้าที่พัสดุชำนาญงาน
เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน