เทศบาลตำบลป่าโมก อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง : www.pamok.go.th

 
 
กองการศึกษา

 
 
 
   น.ส.สุวรรณา วัชรอาภาไพบูลย์  
    ผู้อำนวยการกองการศึกษา  
-ว่าง-


หัวหน้าฝ่ายบริหาร
 นางโสภา  ศรีโสภา -ว่าง- นางสาวอิสรีย์  เพ็ชร์ประภา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ นักวิชาการศึกษา นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ
 
 
นายวรพล  อยู่มั่น
นายสุเทพ  กลิ้งกลม
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดป่าโมกข์
รก.ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาลวัดพินิจธรรมสาร
   
 นายชุรนันท์  หิรัญโญภาส
นางสาวสีนวล  สุ่มประเสริฐ
 รก.ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาลวัดโบสถ์วรดิตถ์
รก.ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาลวัดแจ้ง
   
นางฬิยาภร  อยู่มั่น
นายสมชัย  สุนทรเมฆินทร์
  รก.ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาลวัดอัมพวัน
 ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาลวัดแสนสุข