เทศบาลตำบลป่าโมก อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง : www.pamok.go.th

 
 
หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

ของฝากตำบลป่าโมก

 


ศูนย์ตุ๊กตาชาววังบางเสด็จ
ชมการปั้นตุ๊กตาตัวด้วยดินเหนียวเป็นชุดวงดนตรี แม่ค้า ตลาดน้ำ สุภาษิตคำพังเพย วิถีไทย
โบราณ การละเล่นพื้นบ้านของไทย เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.
ติดต่อคุณรุจี วิจิตรานุรักษ์ ประธานกลุ่ม
ตั้งอยู่ที่วัดท่าสุธาวาส ๖๗/๒ หมู่ ๑ ตำบลบางเสด็จ
โทร. ๐ ๓๕๘๖ ๘๓๑๗ โทร. ๐๘ ๑๒๕๕ ๕๖๕๔ , ๐๘ ๗๑๒๐ ๖๒๘๒

E-mail : rujiee_w@hotmail.com
ตุ๊กตามวยไทยเรซิ่น

ผลิตตุ๊กตามวยไทย เรือสุพรรณหงส์ ด้วยเรซิ่น คุณบัญฑิต โกศลสิทธิ์ ๗ ม.๒ ตำบลบางเสด็จ
โทร. ๐ ๓๕๘๖ ๘๓๕๑ , ๐๘ ๗๙๐๐ ๘๐๘๑

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปข้าว

โรงสีเทพประทาน ๒ (โครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตฯ) ผลิตข้าวกล้อง ข้าวเคลือบ
สมุนไพร มีคุณค่าทางอาหารได้แก่ ใบเตย กระเจี๊ยบ ขมิ้น ดอกอันชัน และดอกคำฝอย ตั้งอยู่ ใกล้กับ ศูนย์ตุ๊กตาชาววัง เส้นทางหลวง 309 อยุธยา อ่างทอง ต.บางเสด็จ
โทร : 081 - 433 2458 ,086 – 803 4593

บ้านทรงไทยจำลอง (ของจิ๋ว)

ผลิตบ้านทรงไทยจำลอง ศาลพระภูมิไม้ กลุ่มบ้านทรงไทยจำลอง สมปอง ตันพานิช
๑/๒๗ หมู่ ๖ ตำบลบางเสด็จ
โทร. ๐๘ ๙๕๐๗ ๓๖๓๙

ศาลพระภูมิไม้สัก

ผลิตงานไม้ได้แก่ ศาลพระภูมิ บ้านทรงไทย อุปกรณ์ชาวนา เกวียน โดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
นายอัศวิน พงษ์สุข เลขที่ ๙๑/๒ ม. ๓ ต.บางเสด็จ
โทร. ๐๘ ๙๙๘๕ ๙๐๖๖

กลุ่มผลิตธูปหอม

ตั้งอยู่ เลขที่ ๔๔/๑ ม.๓ ต.บางเสด็จ นายประคอง บุญเรือง
โทร. ๐๘ ๗๑๒๑ ๙๖๕๖

หมู่บ้านหัตถกรรมทำกลองตำบลเอกราช
(๑ ในสิบเมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์) ผลิตกลองนานาชนิดฝีมือประณีต ได้แก่
กลองไทยและกลองนานาชาติ ได้แก่ กลองทัด กลองสั้น กลองยาว กลองรำวง และกลองเพล กลองขนาดเล็กจิ๋ว สำหรับเป็นของที่ระลึก กลองของที่นี่ขึ้นชื่อว่าเป็นกลองที่มีชื่อเสียงและดีที่สุดในประเทศ ฝีมือการทำกลองมีคุณภาพ ประณีต สวยงาม และยังเลือกซื้อเป็นของฝากของที่ระลึกได้ ที่ร้านผลิตและจำหน่าย ในชุมชนจำนวนมาก เปิดให้เข้าชมระหว่าง เวลา ๐๗.๐๐-๑๘.๐๐ น.ดังนี้
นายเฉลิม เผ่าพยัฆ ประธานกลุ่มทำกลองตำบลเอกราช ๓๕ หมู่ ๖ ต.เอกราช
โทร. ๐๘ ๑๕๘๗ ๔๘๔๑ ,๐๘ ๖๕๖๓ ๗๗๗๑ , ๐ ๓๕๖๖ ๒๑๔๒ , ๐ ๓๕๖๖ ๑๓๕๖
นางละออง เกตุแจ่ม ๔๖ หมู่ ๖ ตำบลเอกราช
โทร. ๐๘ ๑๘๙๙ ๕๐๗๗, ๐๘ ๑๗๓๔ ๑๔๐๖ , ๐ ๓๕๖๖ ๑๙๑๔
กำนันยุทธ แสงหิ่งห้อย ๒๒ ม. ๗ ตำบลเอกราช
โทร. ๐๘ ๙๒๔๓ ๓๙๘๗
นางทิวา อาจดี ๓๒ ม.๖ ต.เอกราช
โทร.๐ ๓๕๖๖ ๑๙๓๕

ขนมไทยพื้นบ้าน
ผลิตขนมไทยทุกชนิด ขนมทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง ขนมชั้น ข้าวเหนียวแดง สาลี่โดยกลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรชุมชนใหม่ป่าโมก นางสุมาลัย ลิ้มณะเกษม เลขที่ ๘๓๓/๔ ม.๖ ต.ป่าโมก
โทร. ๐ ๓๕๖๖ ๑๖๐๓

การทำอิฐ
มีการผลิตและจำหน่ายจากโรงงานทำอิฐหลายแห่งที่อำเภอป่าโมก
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอป่าโมก
โทร. ๐ ๓๕๖๖ ๑๕๐๘

ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสมุนไพร
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรป่าโมกพัฒนา  
661/ข หมู่ที่ 2 บ้านป่าโมก ตำบลป่าโมก อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 14130
ติดต่อ : คุณเสงี่ยม ไม้แป้  โทร :
035 661358