เทศบาลตำบลป่าโมก อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง : www.pamok.go.th

 
 
สภาพทั่วไป

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญของเทศบาลตำบลป่าโมก

1. ความเป็นมาการก่อตั้งเทศบาลตำบลป่าโมก

          ได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะตำบลป่าโมก และตำบลบางปลากด อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ขึ้นเป็น “เทศบาลตำบลป่าโมก” ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 57 หน้า 512 ลงวันที่ 15 ตุลาคม        พ.ศ.2483

2. ลักษณะที่ตั้ง และสภาพภูมิประเทศ

          เทศบาลตำบลป่าโมก  ตั้งอยู่ในเขตตำบลป่าโมกและตำบลบางปลากด  อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง  มีพื้นที่ 12 ตารางกิโลเมตร มีแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านกลางพื้นที่ยาวประมาณ 6 กิโลเมตรตามลักษณะภูมิศาสตร์จัดอยู่บริเวณภาคกลางห่างจากกรุงเทพมหานครไปทางทิศเหนือ  ประมาณ  107  กิโลเมตร

อาณาเขต

          เขตเทศบาลตำบลป่าโมก  มีอาณาเขตติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)  ต่าง ๆ ดังนี้

  ทิศเหนือ          ติดต่อกับ  ทต.โพสะ       และ  อบต.จำปาหล่อ  อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง

  ทิศใต้             ติดต่อกับ  อบต.โผงเผง    และ  อบต.บางเสด็จ    อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

  ทิศตะวันออก     ติดต่อกับ  อบต.สายทอง  และ  อบต.โรงช้าง      อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

  ทิศตะวันตก      ติดต่อกับ  อบต.เอกราช   และ  อบต.นรสิงห์      อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

3. ลักษณะชุมชน และประชากร

- จำนวนประชากรที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ทั้งสิ้น 9,284 คน แยกเป็น  

ลำดับที่

ประเภท

จำนวน

หมายเหตุ

1

ชาย

4,484

 

2

หญิง

4,800

 

รวม

9,284

 

- จำนวนครัวเรือนทั้งหมด  3,396 ครัวเรือน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2558)

- ชุมชนย่อยในเขตเทศบาลแบ่งเป็น 10 ชุมชน ประกอบด้วย

 (1) ชุมชนย่อยที่ 1 บ้านวัดอัมพวัน                            

(2) ชุมชนย่อยที่ 2 บ้านน้ำวน

(3) ชุมชนย่อยที 3 ตลาดป่าโมก                      

(4) ชุมชนย่อยที่ 4 บ้านหัวท่อ

(5) ชุมชนย่อยที่ 5 บ้านเอกหลาดตะวันออก         

(6) ชุมชนย่อยที่ 6 บ้านเอกหลาดตะวันตก 

(7) ชุมชนย่อยที่ 7 บ้านหัวกระบือ                   

(8) ชุมชนย่อยที่ 8 บ้านวัดแสนสุข

(9) ชุมชนย่อยที่ 9 บ้านวัดแจ้ง    

(10) ชุมชนย่อยที่ 10 บ้านวัดใหม่พาณิช – บ้านวัดพินิจธรรมสาร

ย่านพาณิชยกรรม และที่อยู่อาศัย ปานกลางจะอยู่ในชุมชนย่อยที่ 3

ย่านที่อยู่อาศัย จะกระจายทั่วไปทุกชุมชน ตามริมถนนสายหลักและถนนสายรอง

ย่านอุตสาหกรรม ส่วนใหญ่จะเป็นไซโลข้าว และน้ำตาลเพื่อรอการขนถ่ายลงเรือบรรทุกขนาดประมาณ 500 ตัน กระจายอยู่ริมแม่น้ำ เช่น ชุมชนย่อยที่ 1 วัดอัมพวัน ชุมชนย่อยที่ 9 บ้านวัดแจ้ง ชุมชนย่อยที่ 10 บ้านวัดใหม่พานิช-บ้านวัดพินิจธรรมสาร

สถานที่ราชการ

          - ที่ว่าการอำเภอป่าโมก สำนักบำรุงทางอ่างทอง ตั้งอยู่ริมทางหลวงแผ่นดินสาย 309 (อยุธยา-อ่างทอง) ชุมชนย่อยที่ 10

          - สถานีตำรวจภูธรป่าโมก ตั้งอยู่ริมถนนทางหลวงชนบทสายป่าโมก-ผักไห่ (ชุมชนย่อยที่ 4 บ้านหัวท่อ)

          - โรงพยาบาลป่าโมก ตั้งอยู่ริมถนนเนตรสนั่นชิต แยกจากถนนสายป่าโมก-โผงเผง (ชุมชนย่อยที่ 3 ตลาดป่าโมก)

          - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบางปลากด ตั้งอยู่ริมถนนเข้าที่ว่าการอำเภอป่าโมก(หลังเก่า) ชุมชนย่อยที่ 10

          - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลป่าโมก ตั้งอยู่ใกล้โรงเรียนเทศบาลวัดอัมพวัน (ชุมชนย่อยที่ 1)

          - สำนักงานชลประทานอำเภอป่าโมก ตั้งอยู่ริมถนนสายป่าโมก-ผักไห่ (ชุมชนย่อยที่ 4)

          - สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าโมก ตั้งอยู่ริมถนนสายป่าโมก-โผงเผง

          - สำนักงานไปรษณีย์ ตั้งอยู่ริมถนนสายป่าโมก-โผงเผง

สถานศึกษา

          ในเขตเทศบาลตำบลป่าโมก มีสถานศึกษาและศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จำนวน 9 แห่ง แบ่งออกเป็น

- ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 2 แห่ง ประกอบด้วย

(1) โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ

(2) โรงเรียนวรดิตถ์วิทยาประสูทน์  

- ระดับประถมศึกษา ในสังกัดเทศบาลตำบลป่าโมก จำนวน 6 แห่ง ประกอบด้วย

(1) โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดปาโมกข์

(2) โรงเรียนเทศบาลวัดพินิจธรรมสาร

(3) โรงเรียนเทศบาลวัดโบสถ์วรดิตถ์

(4) โรงเรียนเทศบาลวัดแจ้ง

(5) โรงเรียนเทศบาลวัดอัมพวัน

(6) โรงเรียนเทศบาลวัดแสนสุข

- ระดับอนุบาลก่อนวัยเรียน

- โรงเรียนวงศ์สวัสดิ์วิทยา(สังกัดเอกชน)

- การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอป่าโมก (กศน.) จำนวน 1 แห่ง

- การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอป่าโมก (วัดโบสถ์วรดิตถ์ฯ)

โรงเรียนในสังกัดเทศบาล