เทศบาลตำบลป่าโมก อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง : www.pamok.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

   
 
  นายสุพล เรืองฤทธิ์
 
  ปลัดเทศบาล  
นายเศรษฐพงศ์  จันเทพ  


รองปลัดเทศบาล
     
 นางลภัสรตา  จงแพทย์
 นายประสงค์  มะลิเสือ นางจีรนันท์ วุ่นวงศ์
 หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
 หัวหน้าฝ่ายการโยธา รก.ผู้อำนวยการกองช่าง  ผู้อำนวยการกองคลัง
 
 
 
 นายนิยุตชัย  มหาพรหม  น.ส.สุวรรณา วัชรอาภาไพบูลย์ นางสาวจีรภา  สุขคำ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ผู้จัดการสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลป่าโมก