เทศบาลตำบลป่าโมก อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง : www.pamok.go.th

 
 
สถานธนานุบาล

   
 
  นางสาวจีรภา  สุขคำ
 
  ผู้จัดการโรงรับจำนำ  
 
 
นายทรงพล ชื่นนิยม นางสาวจุฑามาศ  ฤกษ์เย็น
นายนิทัศน์ ถุงทรัพย์
รักษาของ
 บัญชี เขียนตั๋ว
   
  นางสาวกัณณัฐสร  ผลสุด
 
  รักษาสถานที่และทำความสะอาด