เทศบาลตำบลป่าโมก อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง : www.pamok.go.th

 
 
กองสาธารณสุข

   
 
   นายนิยุตชัย  มหาพรหม  
  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
   
 
  นางพัชรินทร์  สงเคราะห์มิตร  
 
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข  
   
 
นางสาวกิติยา  ยินดีชัย

นางประภาพรรณ  กลีบกลาง
 นวก.สุขาภิบาลปฏิบัติการ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน