เทศบาลตำบลป่าโมก อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง : www.pamok.go.th

 
 
วิสัยทัศน์-พันธกิจ

3.1 วิสัยทัศน์ เมืองป่าโมกน่าอยู่ ภูมิทัศน์สวยงามบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล การเกษตรปลอดสารพิษ เศรษฐกิจมั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง เป็นแหล่งเรียนรู้คู่ภูมิปัญญาท้องถิ่น
3.2 พันธกิจ
3.2.1 ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนและชุมชนให้เข้มแข็ง ในสภาวะพึ่งตนเองได้
3.2.2 พัฒนาเมืองน่าอยู่ โดยจัดการโครงสร้างพื้นฐาน และดูแลทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม
3.2.3 ปรับปรุงและส่งเสริมการศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต อนุรักษ์และพัฒนา ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น
3.2.4 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการบริการ และการบริหารจัดการที่ดี
3.2.5 จัดให้มีระบบป้องกันน้ำท่วมที่มีประสิทธิภาพ
3.2.6 ปรับปรุงและพัฒนาระบบบริการสาธารณ
3.2.7 ส่งเสริมอาชีพ และเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน
3.2.8 ส่งเสริม และสนับสนุนการมีส่วนร่วมประชาชนและภาคเอกชนและความร่วมมือ ขององค์กรภาครัฐในการพัฒนาท้องถิ่น