เทศบาลตำบลป่าโมก อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง : www.pamok.go.th
 
 
 


โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๒


เทศบาลตำบลป่าโมก ได้จัดกิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อสืบสานประเพณีไทยให้คงอยู่ต่อไป  ณ บริเวณบขส ตลาดป่าโมก ถึง วัดป่าโมกวรวิหาร ในวันที่  ๑๓  เมษยน  ๒๕๖๒ เป็นประจำทุกปี