เทศบาลตำบลป่าโมก อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง : www.pamok.go.th
 
 

 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่

สำนักงานเทศบาล

 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมสภา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง(สขร.)
งานจัดเก็บรายได้
ผลการปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
งบแสดงฐานะการเงิน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ สป.สช ตำบล
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การบริหารงานบุคคล
ประมวลจริยธรรม
การควบคุมภายใน
 
ศูนย์ไอซีทีตำบล
เอกสารเผยแพร่
คู่มือประชาชน
คลังความรู้ (KM)
ระบบสารสนเทศ
รวมกฏหมายท้องถิ่น
 
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนตำบล
เทศบาลตำบล

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2559

กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai


  โครงการจัดงานวันจัดตั้งเทศบาล
       เทศบาลตำบลป่าโมก จัดตั้งเมื่อวันที่ ๑๕  เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๔๘๓  ตามพระราชกฤษฎีกาการจัดตั้ง
เทศบาล ตามประกาศในราชกิจจนุเบกษา เล่มที่ ๕๗ หน้า ๕๔๐  ลงวันที่ ๑๕  ตุลาคม  ๒๔๘๓...
 
  โครงการจัดงานวันจัดตั้งเทศบาล
  โครงการมอบบ้านให้ผู้ด้อยโอกาส
  โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๒
  โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒
  พิธีทำบุญตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๒
  โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๑
  การแข่งขันเรือยาวประเพณีกลางเดือน ๑๑ ณ วัดป่าโมกวร...
  การประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าโมก สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ค...
  โครงการจิตอาสา ทำความสะอาดคลองบางปลากด ๑๒ สิงหาคม ...
  การประชุมแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕
   
ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้