เทศบาลตำบลป่าโมก อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง : www.pamok.go.th
 
 
 


โครงการจัดงานวันจัดตั้งเทศบาล


เทศบาลตำบลป่าโมก จัดตั้งเมื่อวันที่ ๑๕  เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๔๘๓  ตามพระราชกฤษฎีกาการจัดตั้ง
เทศบาล ตามประกาศในราชกิจจนุเบกษา เล่มที่ ๕๗ หน้า ๕๔๐  ลงวันที่ ๑๕  ตุลาคม  ๒๔๘๓